L'Encontre

LOGO 2 ICONO

L'Encontre

IDEARI

L’Encontre, hui per hui, es un conjunt heterogeneu de formacions politiques –la major part d’elles d’ambit local– i de persones que compartixen un objectiu comu: servir al Poble Valencià, a les seues gents i donar resposta a les seues necessitats.

Encara que es partix d’esta pluralitat, hi ha un punt que compartim i considerem irrenunciable: fer perviure la personalitat, la dignitat i la llibertat del Poble Valencià. Per raons demostrades i teorisades l’incompliment d’estos punts durà, irrevocablement, a la desaparicio de la nostra societat.

Eixe es el punt de partida d’un ideari que, com a grup, estem enriquint, pero que assumix com a propies unes bases ya fermes que s’establiren en la Convencio Valencianista de 2012 (publicades com a Conses per al futur) i en els punts de la Declaracio Valencianista 2018 acordats en el Congres Valencianiste 2018.

Tots els grups politics i persones adherides a l’Encontre han de comprometre’s en assumir el contingut d’eixos documents, els punts fonamentals dels quals se resumixen en:

El Poble Valencià, integrat pels habitants de l’actual autonomia valenciana heretera de l’historic Regne de Valencia, constituix una forta personalitat social caracterisada per la possessio d’una llengua i cultura propies, diferents i diferenciades de les d’uns atres territoris i pobles.

Valencia (la Patria Valenciana/ la Comunitat Valenciana) es una nacionalitat historica indivisible que goja del dret a l’autogovern, lo que li otorga el dret a llegislar, que posseix una Administracio propia i que aspira a una Facenda propia. Valencia conviu en unes atres nacionalitats i regions dins d’un estat descentralisat (Espanya) que ha de respectar l’idiosincracia d’estes nacionalitats i la pluriculturalitat que suponen.

Existix en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana i castellana. Treballem per la cooficialitat real per als dos idiomes en tot el territori valencià i per a que es reconega el deure de coneixer-les i el dret a usar-les per tots els valencians. Fem patent que sent la llengua valenciana propia i privativa deu normativisar-se en independencia i seguint les Normes d’El Puig, que reflectixen adequadament la tradicio lliteraria i el llenguage viu dels valencians.

Per a protegir l’integritat i l’indivisivilitat de Valencia, des de l’idea de respecte als organismes naturals, els municipis valencians fruiran de la seua autonomia i seran l’eix vertebrador de Valencia, d’a on s’hauran d’eliminar les divisions provincials. La provincialisacio es un element despersonalisador i desvertebrador que ha de desapareixer.

Reconeixent les diferents realitats territorials existents dins de l’historic Regne de Valencia, i conseqüents en el criteri descentralisador, es respectaran les comarques historiques i s’impulsaran les unions en mancomunitats que puguen sorgir de la lliure voluntat dels diferents municipis i des d’uns criteris d’eficiencia administrativa.